Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Rodzina jest dla Dzieci - portal Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rodzina jest dla Dzieci - portal Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż MOPS i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Woźniak.
 • E-mail: w.wozniak@mops.lodz.pl
 • Telefon: 42 685 43 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

MOPS Łódź, Jana Kilińskiego 102/102a

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi usytuowany jest przy ulicy Jana Kilińskiego 102/102a nieopodal skrzyżowania z ulicą Nawrot. Dojazd jest możliwy tramwajem linii 1 i 5 oraz autobusem linii 57, 80, 83, 88A. Budynek jest odsunięty o około 100 m od chodnika ulicy Jana Kilińskiego i oznaczony tablicą z nazwą urzędu zamontowaną przy wejściu głównym. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, wszystkie przejścia i wejścia do pomieszczeń są bezprogowe. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Za drzwiami od strony holu parteru budynku zainstalowany jest znacznik systemu „Totupoint” pomocny dla osób ze schorzeniem narządu wzroku. W głębi holu znajdują się windy wyposażone w poręcze i przyciskami z pismem Braillea. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy videotłumacza.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis BIP zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprewnia obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której można skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) w godzinach pracy MOPS (poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8 do 16, we wtorki od 9 do 17.

Facebook