Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! 506 980 979

Proces założenia rodziny zastępczej przebiega w 4 etapach.

Etap I - Dostarczenie dokumentów

Poprosimy Was o zebranie następujących dokumentów:

 1. Do okazania dowód osobisty kandydata.
 2. Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, że jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem.
 3. Zaświadczenie ze Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ ul. Aleksandrowska 2159 w Łodzi, potwierdzającego, że kandydat nie figuruje w Centralnej Kartotece placówki.
 4. Zaświadczenie z Fundacji "Uwolnienie" ul. Inowrocławska 5a w Łodzi.
 5. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi ul. Niciarniana 41.
 6. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i wysokość dochodu. W przypadku osób bezrobotnych: zaświadczenie lub decyzję z urzędu pracy, jeżeli osoba nie jest zarejestrowana - oświadczenie o sytuacji życiowej.
 7. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zeznanie PIT za poprzedni rok kalendarzowy oraz oświadczenie o dochodach.
 8. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym - zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek ZUS.
 9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ul. Pomorska 37, potwierdzającego, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 10. Jeżeli kandydat jest w związku małżeńskim - kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 11. Jeżeli kandydat jest po rozwodzie - kopia wyroku rozwodowego.
 12. Jeżeli mieszkanie kandydata jest wynajmowane - kopia umowy najmu lokalu.
 13. Zostaniecie też poproszeni o złożenie oświadczeń, m.in. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Etap II - Ocena warunków mieszkaniowych

Kandydat, który spełnia wymogi formalne i dostarczył komplet dokumentów, pracownik Wydziału odwiedzi w miejscu zamieszkania celem dokonania oceny warunków bytowych i mieszkaniowych.

Ma to na celu sprawdzenie, czy posiadane warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego).

Wizyta pracownika Wydziału zostanie zrealizowana w terminie 21 dni od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych w etapie I dokumentów.

Jeśli warunki mieszkaniowe zostaną rozpatrzone pozytywnie, kandydat przechodzi do etapu III.

Etap III - Spotkanie z psychologiem i pedagogiem

Na tym etapie zbadane zostaną predyspozycje i motywacja do sprawowania pieczy zastępczej.

Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zostaną sporządzone przez psychologa oraz pedagoga w terminie 21 dni od dokonania pozytywnej oceny warunków mieszkaniowych i bytowych. Wydanie opinii wymaga wizyty w WWPZ i odbędzie się po przeprowadzeniu badań oraz rozmów z kandydatami.

W przypadku, gdy z opinii wynikać będzie, że kandydat nie posiada predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, WWPZ pisemnie poinformuje kandydata o tym fakcie w terminie 14 dni od dnia wydania opinii.

W terminie 14 dni od uzyskania pozytywnych opinii psychologa i pedagoga o posiadaniu przez kandydata predyspozycji i motywacji do sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, Wydział pisemnie poinformuje kandydata, że otrzymał on wstępną akceptację umożliwiającą udział w szkoleniu.

Etap IV - Szkolenie i kwalifikacja

Szkolenie podstawowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej trwa 12 tygodni (kilkugodzinne spotkanie raz w tygodniu).
Dodatkowe szkolenie dla rodzin zawodowych (standardowych, specjalistycznych, pogotowi rodzinnych i rodzinnych domów dziecka) trwa 4 tygodnie.

Po otrzymaniu wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy, weryfikowanych w trzech poprzednich etapach procesu kwalifikacji, kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, może przystąpić do szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia każdy kandydat otrzyma imienne świadectwo jego ukończenia.

Na wniosek kandydata, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Po złożeniu przez kandydata wniosku o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, zwoływany jest zespół kwalifikacyjny, który dokonuje kwalifikacji kandydata.

Zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest wydawane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zawiera ono informacje, do pełnienia jakiej formy pieczy zastępczej kandydat został zakwalifikowany, a także o liczbie i wieku dzieci, jakie mogą mu zostać powierzone pod opiekę.

Cały proces stawania się rodziną zastępczą zajmuje zwykle do pół roku.
To Wy na każdym z etapów decydujecie o jego kontynuowaniu.

Facebook